KADRY I PŁACE

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Kadry i Płace

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Kadry i Płace w wersji pozwala na prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zgodną z przepisami, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ubezpieczenia i deklaracje oraz zapewnia obsługę korekt list płac.

Możliwości jakie daje Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT Faktury

Zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią

Tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami

Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów

Import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności

Import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik

Kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników

Import elektronicznych zwolnień lekarskich

Rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop

kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)

 

Ponad to moduł oferuje:

Kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego

Wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)

Rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu

Automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy

Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych

Definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności

Tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci

Podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe

Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców

Rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców

Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac

Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy

Wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

Sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0

Sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS

Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami

Możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS

Archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres

Przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania

Moduł w Polsce jest zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS. Pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US, HMRC. Moduł nie ma limitu ilości obsługiwanych firm (baz firmowych).

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Kadry i Płace wymaga modułu SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow.

JĘZYK