KSIĘGA HANDLOWA

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Handlowa

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Moduł pozwala zautomatyzować proces księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz umożliwia wydruki i przesyłanie elektronicznych deklaracji.

MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE MODUŁ SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Handlowa

Tworzenie okresów obrachunkowych

Stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont

Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych

Generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres

Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji

Predekretację dokumentów

Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji

Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7

Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową

Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych

Ponad to moduł oferuje:

Inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego

Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.

Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe

Parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych

Generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków

Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną

Tworzenie opisu analitycznego dla dokumentów

Automatyczna internetowa wymiana dokumentów

Tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG)

Scalenie plików JPK_VAT

Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie

Prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment

SigmaPARTNER ERP TaxELIT Księga Handlowa wymaga modułu SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow. Moduł nie ma limitu ilości obsługiwanych firm (baz firmowych) i jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

JĘZYK