SIGMAPARTNER ERP TAXELIT CASCHFLOW

SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow

Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Możliwości jakie daje Moduł SigmaPARTNER ERP TaxELIT CaschFlow

prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych

definiowanie dowolnych form płatności

rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej

automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie

możliwość generowania dokumentów kompensat

seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych

seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności

możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald

elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank

możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy

wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz

JĘZYK